FFKs gatelag etter kamp på Hankø

Rapport om gatelaget i Fredrikstad

4 helse- og sosialfagsstudenter har fulgt FFKs gatelag og skrev bacheloroppgave om prosjektet

Annonse:

Rapporten er utarbeidet av Høgskolen i Østfold, Avd. for helse- og sosialfag på oppdrag fra Fredrikstad Fotballklubb. Bakgrunnen var at Fredrikstad Fotballklubb ønsket å igangsette ett lavterskel aktivitetstiltak for rusmisbrukere i Fredrikstad og omegn.

Tanken var at ved hjelp av idrettens aktivitetsfokus og inkluderende vesen kunne FFK medvirke til at aktive rusmisbrukere fikk bedret sin helse både på det psykiske og fysiske området, og at dette over tid kunne bidra til økt medborgerskap og mestringsevne. På sikt kunne dette også gi mulighet for jobb eller utdanning for de av spillerne som ønsket det. Individuelle mål skulle settes underveis, i samarbeid med spillerne, men prosjektet hadde i utgangspunktet store ambisjoner for gruppa.

Formålet med denne rapporten er å dokumentere spillernes erfaringer, følelser og opplevelser knyttet til deltakelsen på aktivitetstilbudet som etter hvert ble døpt «Fredrikstad Fotballklubbs Gatelag». På oppfordring fra FFK beskrives også erfaringene med det som heretter kalles «FFK-modellen», inkludert tanker om hva andre klubber bør vektlegge ved oppstart av denne modellen.

Undersøkelsen ble utført av fire helse- og sosialfagsstudenter som innhentet dataene ved hjelp av åtte måneders deltagende observasjon. I denne perioden deltok studentene på treninger og andre aktiviteter og snakket mye med både spillere og trenere. Dette er en kvalitativ undersøkelse som fokuserer på de situasjonene studentene kunne observere samt muntlige tilbakemeldinger de har fått av spillere og trenere på Gatelaget. På bakgrunn av dette arbeidet leverte de en felles bacheloroppgave våren 2012. Bacheloroppgaven danner utgangspunkt for denne rapporten, og både gjengivelsene av data, teori og fortolkninger er i hovedsak studentenes arbeider.

Last ned rapporten her.

Annonse fra Eliteserien: